Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

+48 34 31 356 30

MOPS Myszków

mops.miastomyszkow.pl

ŚR i FA

Zasiłek rodzinny

ZASIŁEK RODZINNY

Od dnia 1 maja 2004 r. świadczenia rodzinne wypłaca Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7. Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 
 
Świadczenia rodzinne przysługują:
   
1. Obywatelom polskim;
2. Cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w pkt. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:
- Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- Opiekunowi faktycznemu dziecka;
- Osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;

Rodzaje świadczeń rodzinnych:
 
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. lub kwoty 764 zł. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku gdy dochód rodziny lub osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Od 1 listopada 2015r. prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, dochód nie może przekroczyć 764,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
 • dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
 • dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują

Od 1 listopada 2016r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 2. 124,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 3. 135,00zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. 1000,00zł z tytułu urodzenia dziecka
 2. 400,00zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz na które dziecko)
 3. 193,00zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 340,00zł
 4. 95,00zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. 60,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
 6. 90,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
 7. 100,00zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 8. 113,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości
 9. 69,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

 

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie ze szkoły w przypadku:
  - dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej poza terenem Gminy Myszków
  - ukończenia przez dziecko 18 roku życia w roku szkolnym 2023/2024
 2. zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego za 2022.
 3. zaświadczenie o pobranym stypendium na dziecko za 2022r
 4. Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2022r. i 2023r. lub dokument potwierdzający uzyskanie innego dochodu.
 5. Pity 11 za 2022r.
 6. Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia   
 7. Ksero dokumentów potwierdzających utratę dochodu z roku 2022 (dot. utraty zasiłku dla bezrobotnych, umowy zlecenia)
 8. Ksero wszystkich umów o pracę jeżeli dana osoba pracowała w kilku miejscach pracy w 2022r.
 9. W przypadku podjęcia pracy w 2023r. dochód netto od pracodawcy
  - z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany
 10. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

 

Osoby pobierające Fundusz alimentacyjny zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia zaświadczenia od komornika o wysokości ściągniętych alimentów w 2022r.

W szczególnych przypadkach wymagane będą dodatkowe dokumenty.


Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:
- 18. roku życia;
- Nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia;
- 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 

Wnioski wydawane i przyjmowane są od 1 sierpnia. 

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

WAŻNE
Rodziny pobierające zasiłki rodzinne z tut. Ośrodka są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w sytuacji osobistej i dochodowej mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to między innymi podjęcia pracy w państwie Unii Europejskiej, ponieważ w takiej sytuacji tut. Ośrodek nie jest organem właściwym do wypłacania świadczeń rodzinnych.

     DRUKI DO POBRANIA NA ZASIŁEK RODZINNY
 

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.