Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

+48 34 31 356 30

MOPS Myszków

mops.miastomyszkow.pl

ŚR i FA

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

- zawarła związek małżeński

9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu  oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 123, poz. 836) Rozporządzenie to zawiera przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 rozpoczyna się 1 sierpnia 2023r.

Jeżeli wniosek na fundusz alimentacyjny zostanie złożony do końca sierpnia, wypłata nastąpi do końca października. W przypadku złożenia wniosku do końca września, wypłata będzie miała miejsce do końca listopada z wyrównaniem na październik. 

Do wniosku na Fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów przekazanych na rzecz dziecka w 2022r.
 2. zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące)
 3. zaświadczenie o pobranym stypendium na dziecko za 2022r.
 4. zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
 5. aktualny wyrok alimentacyjny
 6. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki przez dzieci, które ukończyły 18 rok życia
 7. Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia,
 8. Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2022r. i 2023r.
 9. W przypadku podjęcia pracy w 2022r. dochód netto od pracodawcy
  - z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty
 10. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania w w/w Urzędzie.

W przypadku składania wniosku na Fundusz Alimentacyjny po raz pierwszy należy dodatkowo dołączyć kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci

Składanie wniosków pokój Nr 315

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.