Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

+48 34 31 356 30

MOPS Myszków

mops.miastomyszkow.pl

Pomoc Społeczna

Zasady Przyznawania Pomocy Społecznej

Zasady Przyznawania Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Osoby są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym.
Formy pomocy:

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
  2. Praca socjalna
  3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej

Zasady udzielania pomocy finansowej wg Ustawy o pomocy społecznej.

Aby otrzymać pomoc należy spełnić kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z zast. Art. 40, 41, 78 i 91 przysługuje:

  1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł.
  2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł.
  3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się:

  1. Dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie
  2. Dochód dziecka - dochód do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty, zasiłek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka.

Do składanego wniosku należy załączyć informacje o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Rodzaje pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne
- Zasiłek stały,
- Zasiłek okresowy,
- Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
- Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Świadczenia niepieniężne
- Praca socjalna,
- Bilet kredytowany,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- Składki na ubezpieczenia społeczne,
- Pomoc rzeczowa,
- Sprawienie pogrzebu,
- Poradnictwo specjalistyczne,
- Interwencja kryzysowa,
- Schronienie,
- Posiłek,
- Niezbędne ubranie,
- Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.