Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

+48 34 31 356 30

MOPS Myszków

mops.miastomyszkow.pl

Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

W związku z opublikowaniem wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy informujemy, że wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

– Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w tut. Ośrodku.

– Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

– Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wniosek o świadczenie pieniężne 40 zł / dzień za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

- imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

- PESEL lub NIP składającego wniosek;

- adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

- liczba osób przyjętych do zakwaterowania;

- adres pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

- numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

- wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie ,

- imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania

- PESEL osoby przyjętej na zakwaterowanie , lub rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

- oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

- oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

- oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia. 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY
przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi TUTAJ

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty TUTAJ

USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa TUTAJ

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/srodowisko/5464925,Aktywny-druk-swiadczenie-za-zapewnienie-zakwaterowanie-i-wyzywienie-Ukraincom-wersja-od-30-kwietnia-2022-r.html

 

23

MAR

2022

968

razy

czytano

14/66

mops.miastomyszkow.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.