Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19-01-2012

Strona główna » Przetargi » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19-01-2012

wielkość tekstu: A | A | A

Myszków: Przygotowanie i podawanie jednodaniowych gorących posiłków w ramach Programu Wieloletniego Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania dla osób uprawnionych z terenu miasta Myszkowa
Numer ogłoszenia: 18082 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 444260 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 313 56 30, faks 034 313 56 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i podawanie jednodaniowych gorących posiłków w ramach Programu Wieloletniego Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania dla osób uprawnionych z terenu miasta Myszkowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób uprawnionych z terenu miasta Myszków. Usługa powyższa obejmuje:1. Przygotowanie i podanie posiłków w okresie trwania umowy osobom uprawnionym na podstawie talonu wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie zwanych dalej posiłkobiorcami. Talon obejmuje okres jednego miesiąca. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w oparciu o GMP ( dobra praktyka produkcyjna) i GHP (dobra praktyka higieniczna) oraz system HACCP (bezpieczeństwo żywności i zdrowia konsumenta) zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. ( Dz. U. Z 2010r Nr 136 poz.914). Posiłki będą wydawane w lokalu Wykonawcy i przez pracowników Wykonawcy, znajdującego się w obrębie miasta Myszkowa (w promieniu do 2 km licząc od Dworca PKP w Myszkowie). Osoby uprawnione powinny otrzymać gorący posiłek ( może być spożyty na miejscu bądź pobrany na wynos). Gorący posiłek składa się z: 1. zupy - pojemność nie mniejsza niż 500ml (kaloryczność posiłku nie mniejsza niż 700kcal, temperatura 85°C, 2. wkładki mięsnej (mięso lub kiełbasa) - 70 g co najmniej 3 razy w tygodniu, 3. porcji pieczywa - 2 kromki chleba lub duża bułka-80g. Posiłki powinny być wydawane przez 7 dni w tygodniu w godzinach 11.00 - 14.00. Wykonawca zapewni możliwość spożycia posiłku na miejscu dla co najmniej 15% liczby osób uprawnionych. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych wydarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł. Przewidywana liczba posiłków w okresie trwania umowy wynosi ok. 102 900 porcji. Liczba wydawanych posiłków dziennie będzie wynosiła ok. 300. Ostateczna liczba posiłków może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od faktycznej liczby potrzebujących. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia wielkości zamówienia Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie stwierdzone nieprawidłowości usług żywieniowych ujawnione przez uprawnione organy kontrolne. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i podawaniem gorących posiłków...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bogusław Gawarecki-właściciel F.P.H.U SMAK, ul.Hutników 4, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 331338,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 312511,11

  • Oferta z najniższą ceną: 312511,11 / Oferta z najwyższą ceną: 312511,11

  • Waluta: PLN.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy