Zakończenie realizacji projektu systemowego w latach 2008-2015

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2014-2015 » Zakończenie realizacji projektu systemowego w latach 2008-2015

wielkość tekstu: A | A | A

Image

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie kończy realizację projektu systemowego w latach 2008 - 2015 realizowanego w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1.1. W Projekcie „Reintegracja społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie” wzięły udział 292 osoby (w tym 187 kobiet – 64% i 105 mężczyzn – 36%).

 

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasada równości szans kobiet i mężczyzn przestrzegana była na każdym etapie realizacji.

 

Celem głównym projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy, zaś celami szczegółowymi było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo a także wzrost poczucia własnej wartości.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie w ramach projektu prowadził różnego rodzaju działania:

 

I Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych korzystających z Pomocy Społecznej
w Myszkowie w latach
2008 r. -2015 r. - Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo zdobywały nowe kwalifikacje, podnoszące ich szanse na rynku pracy.

 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób dostosowano do potrzeb klientów Ośrodka.

Każdy z uczestników podpisywał kontrakt socjalny i objęty był wsparciem pracownika socjalnego, który pomagał w przezwyciężaniu bieżących trudności. Stały monitoring i praca w środowisku stanowiły dodatkowe wsparcie i wzmocnienie w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Zarówno wsparcie psychologiczno - interpersonalne, doradztwo zawodowe, doradztwo prawne podzielone były na dwa bloki spotkań indywidualnych i grupowych.

Udział w szkoleniach zawodowych poprzedziły badania lekarskie dostosowane do rodzaju kursu.

            Na przestrzeni lat wśród kobiet największym zainteresowaniem cieszył się kurs gastronomiczny z elementami aranżacji stołów, obsługą kelnerską oraz obsługą kasy fiskalnej w różnych latach z dodatkiem elementów carvingu lub baristyki – 38%, opiekunka osób starszych 10%, kurs szwacza/-czki – 1%. Wśród mężczyzn najpopularniejszy każdego roku był kurs magazyniera – hurtownika połączony z kursem, kierowcy/operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych z modułem obsługi kasy fiskalnej - 26%, technologa wykończenia wnętrz – 12%, sprzedawcy magazyniera z obsługą kasy fiskalnej – 10%, koparko ładowarki - 2%, montera instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania – 1%. Wszyscy uczestnicy wzięli udział kursie obsługi komputera w zakresie najczęściej używanych aplikacji biurowych na poziomie podstawowym lub średnio zaawansowanym.

Co roku moduł aktywnej integracji wzbogacony był o udział w seansach filmowych oraz warsztatach wyjazdowych, których celem była integracja grupy oraz wskazanie ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego. 

 

II Kampania Przeciwdziałania Przemocy i  profilaktyka uzależnień realizowana w latach: 2011r. -2012 r.

Kampania objęła zasięgiem całą gminę. Jej głównym celem było podniesienie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i problemów związanych z uzależnieniem. Wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Myszków w ramach tej kampanii umożliwiono korzystanie z bezpłatnych porad psychologa.
            W roku 2011 działania Kampanii Przeciwdziałania Przemocy i  profilaktyka uzależnień  skierowane były do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Myszków. W gimnazjach przeprowadzono cykl warsztatów profilaktycznych realizowanych przez specjalistę psychoterapii. Celem zajęć było określenie konsekwencji wychowania
w rodzinach z problemem alkoholowym oraz uświadomienie negatywnych skutków nałogowego używania dopalaczy, narkotyków, nikotyny i alkoholu. Podsumowaniem kampanii w 2011r. był konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, którego główną tematyką była szeroko pojmowana przemoc i możliwości jej zapobiegania. 12 najciekawszych prac zostało wydrukowanych w formie kalendarza a najlepsza praca została opublikowana
w formie plakatu.

W ramach Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w 2012r. nadal kontynuowano porady specjalisty - psychologa dla mieszkańców gminy Myszków oraz zorganizowano spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską. Pani Sędzia ostrzegła i uświadomiła zarówno młodzież jak i rodziców, że niebezpieczeństwa mogą płynąć z różnych miejsc, nawet i takich, które z pozoru wydają się bezpieczne.  W spotkaniu uczestniczyło ok. 800 osób.

III Warsztaty umiejętności rodzicielskich realizowane dwukrotnie było w latach 2012 r.,  2015 r.

W ramach warsztatów wybranym rodzinom zapewniono wsparcie w postaci warsztatów indywidualnych i grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz zajęcia z zakresu umiejętności planowania życia codziennego (planowania budżetu, czasu wolnego organizacji, codziennego życia, prowadzenia gospodarstwa domowego). Rodzice mogli zweryfikować swoje postawy rodzicielskie i nabrać umiejętności prawidłowego uczenia swoich dzieci zachowań społecznie akceptowanych. Oprócz zajęć na terenie Myszkowa odbyły się warsztaty wyjazdowe. Rodziny miały zapewnione zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Dzieci podczas uczestnictwa rodziców w zajęciach miały zapewnioną opiekunkę.

 

Osobom które zakończyły z wynikiem pozytywnym udział w projekcie „Reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie”, życzymy wytrwałości i szybkiego znalezienia pracy.

 

,,Edukacja jest najlepszą inwestycją,
a więc inwestuj w siebie „
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy