Zakończenie projektu realizowanego ze środków EFS - Podsumowanie

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2008 » Zakończenie projektu realizowanego ze środków EFS - Podsumowanie

wielkość tekstu: A | A | A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie od maja do końca listopada 2008 r. realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie".

 
    W związku z likwidacją niektórych zakładów pracy, w naszym mieście nastąpiło obniżenie zatrudnienia, dlatego też sytuacja rynku pracy w mieście jest trudna. Powodem wysokiego bezrobocia jest też niewystarczające, w stosunku do potrzeb, tempo przyrostu nowych miejsc pracy, sezonowość produkcji niektórych branż (branża obuwnicza), płytki rynek pracy, struktura zakładów wrażliwa na wahania koniunktury oraz małe zaangażowanie samorządu gminy. Zjawisko bezrobocia dotyka wszystkie grupy wiekowe i zawodowe, niezależnie od wykształcenia i płci. Duża liczba tych osób korzysta z pomocy MOPS w Myszkowie.
 
    Długotrwałe bezrobocie grozi jednak wykluczeniem społecznym ze wszystkimi jego konsekwencjami. Dla części osób w naszej gminie bezrobocie staje się też w coraz większym stopniu sposobem na życie, w związku z czym aktywizacja społeczno-zawodowa takich osób jest bardzo trudna. Wymaga ona zastosowania zupełnie innych metod pracy oraz poświęcenia znacznie dłuższego czasu niż dzieje się to w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia do 12 mies.
 
    Dlatego też MOPS obok form pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym lub usługowym powoli rozwija nowe formy pozamaterialne typu: poradnictwa, wsparcia psychologicznego lub prawnego, aktywizację społeczną i zawodową, rozwój samopomocowy.
 
    Aby wdrażać nowe formy pomocowe MOPS w Myszkowie przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z środków EFS. W projekcie uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, korzystające z pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród klientów MOPS w Myszkowie. W projekcie udział wzięło 15 osób uwzględniając równość szans i płci, w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn. Osoby uczestniczące w projekcie ukończyły szkolenia zawodowe, zdrowotne, uzyskały wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne i zawodowe, oraz ukończyły kurs podstawy obsługi komputera.
 
    Dziesięć pań uczestniczących w projekcie podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursu "Gastronomia-obsługa i organizacja imprez okolicznościowych". W ramach kursu nauczyły się przygotowywać potrawy okolicznościowe, zapoznały się z obsługą imprez, zaznajomiły się z zasadami florystyki, a także zapoznały się z obsługą kas fiskalnych.
 
    Pozostałe osoby , ukończyły kurs Obsługa wózka widłowego. Obydwa kursy zostały zakończone egzaminem. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie miały sfinansowane badania lekarskie, przejazdy na zajęcia oraz posiłki w czasie zajęć. W ramach zajęć integrujących grupę wszystkie osoby były w kinie 3D w Katowicach oraz na wycieczce w Krakowie. Dla wszystkich tych osób uczestniczących były to pierwsze wycieczki w jakich uczestniczyli od zakończenia szkoły podstawowej.
 
    W czasie pobytu w Krakowie, beneficjenci projektu zwiedzali: Katedrę na Wawelu, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kościół Mariacki, Sukiennice, a także szli Drogą Papieską pod Okno Papieskie.
 
    W ramach realizacji projektu wszystkie osoby w nim uczestniczące podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, pozyskały większe poczucie własnej wartości, posiadają skompletowane i przygotowane wszystkie dokumenty konieczne do podjęcia pracy.
 
     Ponieważ projekt miał charakter wsparcia kompleksowego, zarówno zawodowego jak i socjalnego, jego realizacja bez wsparcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie.
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy