Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2011 » Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych

wielkość tekstu: A | A | A

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo  osób dostosowano do potrzeb klientów Ośrodka . Udział w Projekcie motywował do podjęcia zmiany sytuacji zawodowej i życiowej. Powinien zaowocować wykształceniem nawyku poszukiwania pracy, przygotowaniem do radzenia sobie z powtarzającą się sytuacją bezrobocia.  Uczestniczenie w Projekcie obejmowało: 

1. Praca socjalna-  miała na celu pomoc osobom w przezwyciężaniu bieżących trudności; także stały monitoring i praca w środowisku stanowiły dodatkowe wsparcie i wzmocnienie w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.2.     

2. Rekrutacja     -O wyborze grupy uczestników zadecydowała diagnoza rodziny: z analizy wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych Ośrodka, wynika, że największe trudności w powrocie na rynek pracy mają osoby doświadczone psychologicznymi skutkami bezrobocia, bezradne w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, w tym samotnie wychowujące dzieci, osoby które ze względu na niskie kryterium dochodowe od dłuższego czasu korzystają ze wsparcia finansowego Ośrodka.  

3. Zajęcia psychologiczno- interpersonalne.

Zajęcia prowadzone były przez  - psycholog.

Konsultacje indywidualne miały na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji uczestników, problemów z jakimi się zmagają oraz wydobycie zasobów i możliwości.      Ponadto podopieczni uczestniczyli w warsztatach grupowych  :- Zajęcia integrujące grupę,- Autoprezentacja czyli wywieranie wrażenia na innych.    

4.Doradztwo zawodowe

Zajęcia prowadziła - doradca zawodowy.    

 Zajęcia grupowe miały charakter warsztatów- zapoznanie ze sposobami aktywnego poszukiwania pracy, aktywizacja zawodowa uczestników w kierunku zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia, pomoc w ukształtowaniu aktywnej postawy wobec szukania pracy, nabycie umiejętności autoprezentacji, przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznanie uczestników z rodzajami umów regulujących stosunki między pracodawcą, a pracobiorcą.

Zajęcia indywidualne- sporządzenie kart, doradczych dla indywidualnych klientów, określenie kwalifikacji, umiejętności,  zainteresowań ,decyzje zawodowe klienta. 

5.  Badania lekarskie

Wszyscy uczestnicy Projektu  z chwilą  podpisania kontraktu socjalnego zostali skierowani na badania okresowe, stwierdzające ich zdolność do aktywnego uczestniczenia w kursach zawodowych tj.:,, Magazynier – operator wózków jezdniowych wraz z bezpieczna wymianą butli gazowych”, ,,Handlowiec- sprzedawca z   obsługą kas fiskalnych”, ,,Mała gastronomia w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kasą fiskalną”, ,,Technolog wykańczania wnętrz”, Dodatkowo uczestniczki  kursu „Małej  gastronomii w zakresie z obsługi  imprez okolicznościowych i kasą fiskalną „oraz ,, Handlowiec- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych „przed przystąpieniem do szkolenia zostały skierowane na specjalistyczne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych  i została im wydana książeczka.   

6. Zajęcia integrujące grupę  W dniu 21.06.2011r. W ramach Projektu zorganizowany został wyjazd do kina uczestnikówwraz z kadrą pracującą przy projekcie.Wszyscy uczestnicy autokarami udali się do Galerii Jurajskiej Cinema Częstochowa na film w3D ,, Piraci z Karaibów”. Po projekcji  filmu cała grupa została zaproszona na obiad do restauracji ,,Pizza Hutt” i wróciła do Myszkowa.Celem wyjazdu była integracja grupy oraz  wpłynięcie na ogólną poprawę samopoczucia grupy wskazując twórczy sposób spędzania  czasu  .

7. Kursy  zawodowy

1.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

25.05.-14.06.2011r

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach ul. Sosnowa 2 Kurs obejmował  zajęcia edukacyjne:  BHP I p. poż., Podstawowe zajęcia w handlu,Podejmowanie działalności gospodarczej, Fakturowanie komputerowe, Marketing i reklama whandlu, Wyposażenie punktu sprzedaży, HACCP, Psychologiczne aspekty pracy, Obsługa kasy fiskalnej. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ukończony  kurs wynikiem pozytywnym został potwierdzony  zaświadczeniem.

Image

2. Mała gastronomia w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kasą fiskalną 27.06-27.07.2011r.    

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w      Żarkach ul. Sosnowa 2.    Kurs obejmował  zajęcia edukacyjne:   BHP I p. poż., Organizacja gastronomi w Polsce, Organizacja punktu gastronomicznego, Organizacja usług cateringowych, Zasady marketingu, Technologia produkcji kulinarnej,  Profesjonalna obsługa  klienta, Zasady kalkulacji gastronomiczne, Zasady organizacji imprez okolicznościowych, Oprawa florystyczna imprez. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. W/W ukończyła kurs wynikiem pozytywnym.

Image

3.Magazynier, kierowca wózków  jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej, 25.05.-28.06.2011r 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w     Żarkach ul. Sosnowa 2.    

Kurs obejmował  zajęcia edukacyjne:   Wykłady z zakresu kierowanie wózkiem jezdniowym,     handel hurtowy, Towaroznawstwo i odbiór jakościowy, BHP I p. poż., Obsługa kasy fiskalnej, Dokumentacja magazynowa, Zasady gospodarki magazynowej, Praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym.  Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.  

Image

4. Technolog wykańczania wnętrz 07.07-04.08.2011r 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach ul. Sosnowa 2.      Kurs obejmował  zajęcia edukacyjne:    BHP I p. poż., Wykłady z zakresu robót wykończeniowych, Praktyka z zakresu wykańczania wnętrz, Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, Ukończony kurs wynikiem pozytywnym został potwierdzony  zaświadczeniem. Ukończony  kurs wynikiem pozytywnym został potwierdzony  zaświadczeniem.    

Image

8.  Kurs prawa jazdy kat B okresie 08.2011-10.2011 r. 

Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie ośrodka, 42-300 Myszków ul. Kwiatkowskiego 18. którego właścicielem jest pan Robert Motyl. Celem kursu  było pozyskania nowych kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych kat. B.  Kurs obejmował  zajęcia edukacyjne: zasady zachowania ostrożności w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpiecznej jazdy, zagrożenia związane z ruchem drogowym, zasady używania pojazdu, zasady ruchu drogowego, zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym, plac manewrowy, jazda w ruchu drogowym. W ramach kursu uczestnicy byli poddani badaniom lekarskim stwierdzającym możliwości kierowania pojazdami silnikowymi. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie.    

Image

9. Kurs komputerowy    

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Zakładzie Doskonalenia   Zawodowego w Żarkach ul. Sosnowa 2. Celem kursu było pozyskania nowych kwalifikacji pozwalających      na zapoznanie z obsługą komputera. Kurs obejmował  zajęcia edukacyjne: BHP I p. poż., Użytkowanie komputerów Program komputerowy WORD,  Program komputerowy EXCEL- arkusze kalkulacyjne, korzystanie z Internetu. W/w ukończyła kurs wynikiem pozytywnym potwierdzonym zaświadczeniem.   

Image

10. Doradztwo prawne

Zajęcia prowadził - prawnikCelem spotkań grupowych – było: kodeks pracy, rodzaje umów, przepisy dotyczące zawierania umów o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, uprawnienia pracowników, zagadnienia składników wynagrodzenia za pracę ,uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem ,obowiązki pracownicze, BHP, zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, dyskryminacja w pracy, zagadnienia lobbingu i molestowaniaSpotkania indywidualne miały na celu rozwiązanie problemów uczestników projektu, a także rozwinięcie powyższych zagadnień w odniesieniu do indywidualnych przypadków.  

W dniu 29.11.2011r. w ramach Projektu „Reintegracja Społeczna osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej      w Myszkowie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. PO KL zorganizowana została uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników projektu i osób pracujących przy  realizacji Projektu . Na uroczystą kolację został zaproszony burmistrz miasta.  Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00  w Restauracji La Stazione w Myszkowie.  W czasie uroczystej kolacji zostały uczestnikom wręczone dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenia kursów, dokumentację przygotowaną dla uczestników przez doradcę zawodowego (wzór listu motywacyjnego i CV), płyty ze zdjęciami z projektu i prezentacją, a także gadżety promujące projekt (kalendarze, ulotki, teczki, plakat ). Uczestnicy wysłuchali przemówień zaproszonych gości. Po oficjalnej części uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Mieli okazję wspólnie spędzić czas, odciąć się od codziennych problemów i zmartwień.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy