PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ALKOHOLOWEGO:

Strona główna » Problem alkoholowy » PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ALKOHOLOWEGO:

wielkość tekstu: A | A | A

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wymienia podmiotów , które są uprawnione do złożenia zgłoszenia, dlatego zawiadomienie do MKRPA może złożyć zarówno osoba prywatna ( nie musi to być rodzina), jak i instytucja publiczna ( np. Policja, Zespół Interdyscyplinarny, MOPS, Szkoła). Wniosek o leczenie odwykowe do MKRPA może złożyć każdy, kto ma uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona oraz że w związku z piciem dopuszcza się zachowań wymienionych w wyżej wymienionych przesłankach i dostarczy w tej sprawie dowodów, czyli uzasadni swoje podejrzenia.

POSZCZEGÓLNE ETAPY PROCEDURY:

1. Wszczęcie procedury ( do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływa zawiadomienie albo MKRPA rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy).

2. Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, które mają uzasadnić, czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do skierowania sprawy do Sądu
( rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego).

3. Rozmowa z osobą zobowiązaną ( jeśli się zgłosi).

4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji ( jeśli badanie zostanie zrealizowane).

5. Wniosek do Sądu ( jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale
z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną
i dodatkowo mamy uzasadnienie dla przynajmniej jednej z czterech przesłanek społecznych wskazanych w ustawie).

6. Rozprawa sądowa i postanowienie Sądu.

7. Środki odwoławcze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy