Ogłoszenie o naborze

Strona główna » Projekty Unijne i Programy » Ogłoszenie o naborze

wielkość tekstu: A | A | A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie realizuje projekt pn. ,,Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków”  w ramach Działania nr 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie nr 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Usługi w ramach projektu ,,Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków”  skierowane są do 22 osób (17 kobiet i 5 mężczyzn) zgodnie z diagnozą przeprowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie. Zajęcia będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie na terenie gminy, w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

W projekcie będą realizowane następujące rodzaje usług:

 1. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
 2. Usługi opiekuńcze dla osób starszych
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu; uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; logopeda)
 4. Usługi sąsiedzkie

Wsparciem w ramach projektu , mogą zostać osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które:

 1. Odpowiedzieli na skierowaną do nich diagnozę i ofertę świadczenia usług w ramach pracy socjalnej.
 2. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem – w tym osoby upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim lub upośledzone w stopniu lekkim i zaburzone/chore psychicznie, lub tylko z obniżoną sprawnością intelektualną i zaburzone lub chore psychicznie, w tym osoby posiadające umiarkowany lub znaczny  stopień niepełnosprawności
 3. Osoby bezrobotne zarejestrowane w UP, zakwalifikowane do tzw. III profilu lub osoby bierne zawodowo
 4. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 5. Osoby opuszczające pieczę zastępczą lub zakład karny
 6. Osoby korzystające z PO PŻ
 7. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych MIiR

Osoby zainteresowane mogą się kontaktować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszkowie – tel. 34 313 56 30, w godz. 7.30 – 15.30

Projekt będzie realizowany w okresie o. 1.01.2019 – 31.12.2019

http://www.myszkow.naszbip.pl/zarzdzenia/news/zarzdzenie-nr-4-2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy