Jednorazowa Zapomoga z Tytułu Urodzenia Dziecka

Strona główna » ŚR i FA » Jednorazowa Zapomoga z Tytułu Urodzenia Dziecka

wielkość tekstu: A | A | A

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

Od 1 stycznia 2013 r. aby ubiegać się o prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), należy spełnić kryterium dochodowe, wynoszące 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Zapomoga przysługuje:

1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).


Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Aby ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy dostarczyć następujące dokumenty: 

1)  kserokopia dowodów osobistych obojga rodziców

2)  kserokopia aktu urodzenia dziecka (jeśli wniosek składany jest po raz pierwszy)

3) zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku
    posiadania gospodarstwa rolnego 

4) Ksero umowy o pracę oraz pitu 11 w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2016 r.

5) Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia   

6) W przypadku podjęcia pracy w 2017 r. dochód netto od pracodawcy 

-     za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (jeśli osoba pobiera zasiłek rodzinny)

-     za pełny miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeśli dana osoba nie pobierała zasiłku
      w okresie zasiłkowym 2016/2017

7) Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. 

8) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

9) zaświadczenie dotyczące nie ubiegania się o jednorazową zapomogę w przypadku gdy jeden z rodziców jest zameldowany poza Gminą Myszków.  

Osoby pobierające Fundusz alimentacyjny zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia zaświadczenia od komornika o wysokości ściągniętych alimentów w 2016r.

Składanie wniosków III piętro pok. 309, 315

ZAŁĄCZNIKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy