Gdzie szukać pomocy?

Strona główna » Przeciwdziałanie Przemocy » Gdzie szukać pomocy?

wielkość tekstu: A | A | A

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 

POLICJA

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia należy do podstawowych zadań Policji (art. 1 pkt. 2 ustawy o policji).

Od interweniujących funkcjonariuszy masz prawo domagać się:

·         podania ci nazwiska i numerów służbowych (to ważne – mogą być świadkami w sprawie);

·         przeprowadzenia z tobą rozmowy bez obecności sprawcy;

·         zabezpieczenia wszelkich śladów popełnienia przestępstwa (podarte ubranie, zniszczone sprzęty);

·         zatrzymania sprawcy na 48 godzin, jeśli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, gdyż sprawca np. groził, że cię zabije, używał niebezpiecznych narzędzi, posiada broń (art. 15 ust. 1 p. 3 ustawy o policji);

·         odwiezienia sprawcy, który znajduje się pod wpływem alkoholu do Izby Wytrzeźwień;

·         wypełnienia przy każdej interwencji tzw. Niebieskiej Karty (A), która służy dokumentowaniu sytuacji przemocy; przekazania ci Karty (B), zawierającej informacje o przysługujących ci prawach oraz adresach organizacji i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc;

·       zawiezienia cię do lekarza w celu zrobienia obdukcji, jeśli masz wyraźne obrażenia lub podejrzenia dotyczące poważnego uszkodzenia ciała.

 

PROKURATURA

Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy     w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Założenie sprawy karnej jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody:

 • zaświadczenia lekarskie, oraz wizyty u lekarza w Rejonowej Przychodni Zdrowia),
 • lista świadków - zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę),
 • interwencje policji,
 • sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej (polega na dokładnym przepisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy).

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej pierwsze kroki powinneś/aś skierować do Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Aby skorzystać z pomocy ośrodka skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

Pracownik socjalny może:

 • udzielić ci informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy.
 • udzielić ci pomocy finansowej w formie zasiłków,
 • udzielić pomocy rzeczowej, np. przekazanie odzieży, żywności,
 • wskazać miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji.  

 

SŁUŻBA ZDROWIA

W przypadku przemocy domowe często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Jeśli zostałaś pobita zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany  do wystawienia na Twoją prośbę zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała zwiazanych z przemocą w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z uzyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334).

Jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona możesz zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony -lekarz sądowy.

Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub w prokuraturze jako dowód w sprawie.

 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
 • wezwać Twojego sprawcę na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego,
 • wnioskować do Sądu Rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy