Fundusz Alimentacyjny

Strona główna » ŚR i FA » Fundusz Alimentacyjny

wielkość tekstu: A | A | A

Fundusz Alimentacyjny
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

- zawarła związek małżeński

9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu  oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 123, poz. 836) Rozporządzenie to zawiera przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 rozpoczyna się 1 sierpnia 2020r.

Jeżeli wniosek na fundusz alimentacyjny zostanie złożony do końca sierpnia, wypłata nastąpi do końca października. W przypadku złożenia wniosku do końca września, wypłata będzie miała miejsce do końca listopada z wyrównaniem na październik. 

Do wniosku na Fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

1) zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów przekazanych na rzecz dziecka w 2019r.

2) zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące)

3) zaświadczenie o pobranym stypendium na dziecko za 2019r.

4) zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego

5) aktualny wyrok alimentacyjny

6) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki przez dzieci, które ukończyły 18 rok życia

7) Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia,

8) Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2019r. i 2020r.

9) W przypadku podjęcia pracy w 2020r. dochód netto od pracodawcy

-     z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty

10) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania w w/w Urzędzie.

W przypadku składania wniosku na Fundusz Alimentacyjny po raz pierwszy należy dodatkowo dołączyć kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci

Składanie wniosków III piętro pok. 315

 

ZAŁĄCZNIKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy